image banner

Năm 2024 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số

Thị trấn Cát Bà đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023
Lượt xem: 59
0:00 / 0:00
Thị trấn Cát Bà đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023

    Thực hiện Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 15/3/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải về tuyên truyền cải cách hành chính Nhà nước huyện Cát Hải năm 2023. Ủy ban nhân dân thị trấn Cát Bà đã ban hành Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 20/3/2023 về tuyên truyền cải cách hành chính Nhà nước năm 2023 với mục đích, yêu cầu và nội dung tuyên truyền cụ thể.

    Theo Kế hoạch UBND thị trấn Cát Bà tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về cải cách hành chính, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của địa phương, làm cơ sở chỉ đạo, điều hành, góp phần hoàn thành thắng lợi Chủ đề năm của thành phố và huyện và các Chương trình, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

    Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền cho cán bộ, công chức, người dân, doanh nghiệp và xã hội về công tác cải cách thủ tục hành chính gắn với xây dựng chính quyền số của thị trấn nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền số; nâng cao chất lượng phục vụ và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức; tăng Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước.

    Phát huy vai trò giám sát và tham gia của các cơ quan báo chí, truyền thông trong phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực của tổ chức, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả việc tiếp nhận, giải quyết các ý kiến phản ánh, đánh giá về việc giải quyết thủ tục hành chính của  đơn vị; thái độ, hành vi tiêu cực, sách nhiễu trong thi hành công vụ, giải quyết thủ tục hành chính của cán bộ, công chức của tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

    Tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ thông tin giữa Ủy ban nhân dân thị trấn Cát Bà với các cơ quan báo chí, bảo đảm thông tin về tình hình triển khai và kết quả thực hiện cải cách hành chính tại địa phương được phản ánh đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng.

    Tổ chức và tham gia các hội thi/cuộc thi về các nội dung cải cách hành chính đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

 

Anh-tin-bai

 

     Đổi mới, cải tiến nội dung và cách thức thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính; tập trung vào các nội dung: chủ đề năm 2023 của thành phố: “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số” và của huyện:“Tập trung giải phóng mặt bằng-Tăng cường quản lý du lịch- Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu”; triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030; những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả của đơn vị trên các lĩnh vực công tác cải cách hành chính được người dân, doanh nghiệp trên địa bàn ủng hộ, ghi nhận; hướng dẫn giải quyết dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến, Cổng Dịch vụ công quốc gia.

    Công tác tuyên truyền về cải cách hành chính phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, kịp thời, chính xác; các hoạt động tuyên truyền phải đi vào trọng tâm, hiệu quả, gắn với nội dung Kế hoạch về cải cách hành chính nhà nước thị trấn Cát Bà năm 2023 và đảm bảo đúng tiến độ, nội dung đề ra.

    Tăng cường công tác chỉ đạo việc tuyên truyền đầy đủ các nội dung cải cách hành chính tại địa phương mình quản lý; lựa chọn các nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp, đảm bảo hiệu quả, đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu nắm bắt, tìm hiểu thông tin về công tác cải cách hành chính.

    Tuyên truyền về vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

 

Anh-tin-bai
 
    Thông tin, truyền thông, tuyên truyền, phố biến về công tác cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành nhằm nâng cao nhận thức chung và sự hưởng ứng của người dân, doanh nghiệp thấy được lợi ích để thay đổi hành vi, ý thức.
     Tuyên truyền các nội dung, quy định của pháp luật về mối quan hệ giữa Nhà nước và Nhân dân, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết các công việc của công dân, tổ chức; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc tham gia và giám sát quá trình cải cách hành chính.

     Tuyên truyền về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu của cải cách hành chính trong việc góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

    Tuyên truyền về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022 và phương hướng thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023; chú trọng các giải pháp để nâng cao các Chỉ số cải cách hành chính (Par Index), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) trong nhóm các địa phương dẫn đầu; cải thiện Chỉ số hiệu quả hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (ICT Index).

    Tiếp tục phát hiện, tuyên truyền biểu dương các mô hình, điển hình tiên tiến, hình thức quản lý có hiệu quả trong cải cách hành chính; về tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức; các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc được khen thưởng trong công tác cải cách hành chính. Thông tin kịp thời các phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị có thái độ, hành vi tiêu cực, sách nhiễu trong thi hành công vụ, giải quyết thủ tục hành chính.

    Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân, cán bộ, công chức đơn vị nâng cao nhận thức, hiểu rõ về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng, tính cấp bách của Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyến đối số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án số 06/CP); trong đó tập trung tuyên truyền để người dân tham gia đăng ký, sử dụng tài khoản dịch vụ công trên cổng Dịch vụ công quốc gia; Tuyên truyền 07 phương thức khai thác, sử dụng thông tin công dân trên thẻ căn cước công dân gắn chip hoặc trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thay cho việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.
Văn phòng HĐND & UBND TT Cát Bà
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới